Gyri Reiersen

Co-Founder & CPO
Tanso Technologies GmbH